Nagihan Gür

Dates in Oxford:

10 November 2021 - 30 September 2022

Position:

Academic Visitor; Associate Professor

Faculty / College Address:

Oriental Institute

Email:

nghn.gur@gmail.com

Research Interests:

Ottoman and Persian literatures, Ottoman cultural history, 19th century Ottoman literary history writing, Scottish orientalist E. J. W. Gibb’s biography, his book/manuscripts collection and private papers

https://tdeb.asbu.edu.tr/en/staff/assoc-prof-nagihan-gur

Nagihan Gür is Associate Professor in the Department of Turkish Language and Literature at Social Sciences University of Ankara (ASBU), Turkey. She received her BA degree from the Department of Turkish Language and Literature at Istanbul University in 2006, and from the Department of Persian Language and Literature, where she enrolled in the double major program in 2007. In the summer of 2007, she attended the Persian Language Teaching Program at Allâme Tabatabâi University (Tehran) as a scholarship student. She completed her master’s degree at Bilkent University in the Department of Turkish Literature with a master thesis entitled “Latîfî’nin Eleştirel Perspektifinden Osmanlı Divan Şiirinin Poetikası” in 2009. In the same year, she started her PhD at Balıkesir University, Department of Turkish Language and Literature. She was awarded with the Turkish Language Association (TDK) and TUBITAK Doctoral Research Fellowships in 2013. She was a visiting doctoral student in the Department of Near East Languages and Civilizations at University of Chicago in 2013. In 2014, she received her doctorate degree with a PhD thesis entitled “Klasik Türk Edebiyatında Takriz”. In 2016, she was a visiting scholar in the History Department at Cambridge University where she conducted research on her book project about the Scottish Ottomanist E. J. W. Gibb and his private papers. She worked in several archives and library collections in Scotland and England. In her ongoing project, Gür analyses Gibb’s library, private papers, marginalia and correspondence in order to understand his writing process and translation practices, with special focus on his monumental work A History of Ottoman Poetry. Dr. Gür is currently working on a series of articles and is writing a biography of Gibb and to this end is still analysing his original materials. Dr. Gür is the author of the books Tutinâme (2014) and Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı’da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti) (2020) and the editor of İskender Pala Armağanı (2021).

Publications:

Books and Book Chapters:

Gür, Nagihan (Ed.). İskender Pala Armağanı. İstanbul: Kapı Yayınları, 2021.

────. Hikâyenin Hikâyesi (Osmanlı’da Bir Kadın Anlatısı: Afîfe Hanım Sergüzeşti). İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2020.

────. (Ed.) Tûtînâme. İstanbul: Kapı Yayınları, 2014.

Gür, Nagihan. “Osmanlı Hikâyelerinin Kaderlerine Hükmeden Kadınları.” İskender Pala Armağanı. Ed. Nagihan Gür. İstanbul: Kapı Yayınları, 2021, s. 551-571.

────. “A Truly Noble Gift”: E. J. W. Gibb’s Manuscript Collection”. Ottoman Manuscript Collections and Collectors: Orientalists, Travelers and Diplomats, Leiden: Brill, 2021 (forthcoming)

────. “Osmanlı Mizah Yazınında Bir Parodi Ve Poetika Örneği: Arpaemîni-Zâde Sâmî’nin Mensur Hezeli”. Hicve Revâ, Mizaha Mâyil, Güldürücü Metinleri Anlamak. İstanbul: Klasik Yayınları, 2018.

────. “Bir Osmanlı Kadın Şairinin Biyografisini Yeniden Yazmak”. Prof. Dr. Mehmet Arslan’a Armağan Kitabı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2019, s. 419-427.

Articles in Journals:

Gür, Nagihan. “The Reading Processes of a Scottish Ottomanist: E. J. W. Gibb and His Young Ottoman Sources.” Middle Eastern Literatures, 21:2-3 (2018): 171-205.

────. “Son Dönem Osmanlı Edebiyatının Nazire Derleyicisi: İbnülemin Kemal İnal ve Gülzâr-ı Nezâir Adlı Mecmûası”. Bilig 84 (2018/Sayı): 123-15

────. “Osmanlı Fal Geleneği Bağlamında Yıldıznâme, Falnâme ve Tâlinâme Metinleri”. Milli Folklor 96 (2012): 202-215.

────. “Sosyal Haydut’ Düzleminden ‘Halk Kahramanı’ Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve Sergüzeşti”. Milli Folklor 79 (2008): 45-49.

────. “Sanal Anlatıda Eksik Kılınmış Bir Portre: Temel ve Hikâyesi”. Milli Folklor 75 (2007): 91-95.

────. “Osmanlı Şiirini Tanzimat Aydınlarının Gözüyle Okumak: E. J. W. Gibb’in Tanzimat Dönemi Seçkilerine ve Eleştiri Metinlerine Düştüğü Okur Notları.” KÜLTÜRK (3): 65-84.

Gür, Nagihan. “Takriz Bir Tür Müdür?” Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 3/4 (2019): 390-408.

────. “Osmanlı Kültürünün Bir Zihin Haritası: Şerh-i Lugaz-ı Râgıb”. Journal of Turkish Studies (Symposium in Honor of Prof. Dr. Günay Kut, Transcribing Manuscripts Into Critical Analysis). Volume: 45 (2016): 57-82.

────. “Sanatı Sanatla İhya Etme: Osmanlı Yönetici Elit Sınıfının Elitleşme Çabası ve Takriz Yazını”. Archivum Ottomanicum 33 (2016): 165-177.

────. “Osmanlı Edebiyatında Eleştiri ve Latîfî’nin Tezkiretü’ş-şu’arâ’sı”. Journal of Turkish Studies; Festschrift in Honor of Walter G. Andrews. Vol: 34/II, Harvard University Press, (2010): 78-89.

────. “Klâsik Metinlerin Nazar Duaları: Takrîzler ve Yenipazarlı Vâlî’ye Yazılan Takrîzler Üzerine”. (20-22 Eylül 2010). İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Kitap No: 16, Ocak 2012, s:1273-79.

────. Gür, Nagihan. J. W. Redhouse’un Kaleminden Osmanlı Şiirinin Unutulmuş Bir Müdafaanamesi: “Turkish Poetry”. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 22 (2019): 331-358.

────. “İngiliz Gazete Arșivinde Osmanlı Șiirinin İzlerini Sürmek (1835-1900).” Erdem 76 (2019):139-162.

────. “J. W. Redhouse ve E. J. W. Gibb’in Entelektüel Paylaşımları ve Osmanlı Kültürünü Anlama Çabaları.” Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Dergisi 29 (2018): 103-124.

────. “Lâle Devri’nde Yetişmiş Kudretli Bir Sanat Hâmisi: Hekimoğlu Ali Paşa ve Şairleri”. Doğu Batı Dergisi 85 (2018):145-158.

────. “Edebiyat Tarihi Yazımı Bağlamında Takrizler ve Sıra Dışı İki Örnek”. Erdem 71-72 (2017) 91-116.

Other Publications:

────. “Dilsel Estetikten Şiirsel Görsel Görselliğe: Osmanlı’nın Görsel Şiirleri” Türkiyat Mecmuâsı (2012), Cilt: 22, Sayı: 2, s.191-192.

────. “Midhat Efendi’ye Göre Peder Olma Sanatı”. Türk Edebiyatı 470, Vefatının 100. Yılında Ahmet Midhat Efendi Özel Sayısı (2012): 62-65.

────. “Latîfî ve Âşık Çelebi Tezkirelerinde Şiir ve Şaire Dair Değerlendirmeler”. Doğu Edebiyatı 4 (2008): 91-94.

────. “Fatma Aliye ve Osmanlı’da Kadın”. Kanat 29 (2009): 11.

────. “Öznel Bir Edebiyat Tasarımı İçinde Yayımcının Yeri”. Göçeri 1 (2008): 19-21.

────. “Folluk Kurma Sanatında Ana, Baba, Evlat ve Ahmet Midhat”. Göçeri 3 (2008): 20-25.

────. “Yazınla Var Olan Bir Yaşam”. Hürriyet Gösteri 288 (2007): 94-96.

────. A.Bolotnikov. “Cemalzâde ve Yekî Bûd Yekî Nabûd” Farsçadan Çeviren: Nagihan Gür. Doğu Edebiyatı 5 (2010): 45-48.

 

nagihan gur